วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง
กรณีศึกษาที่วิเคราะห์ให้เห็นถึงวิธีคิด วิธีทำตลาดยุคใหม่ ของบรรดาองค์กรธุรกิจ แบรนด์สินค้าทั่วโลก ซึ่งสามารถใช้อ้างอิงเป็นตำราให้นักการตลาดรุ่นใหม่ หร...