กัณฑ์กนิษฐ์
ด้วยเกียรติยศของผู้นำตระกูลเก่าแก่ คริสตอฟ โครเวียเฟียซา รองประธานาธิบดีแห่งประเทศกาดิเซีย จึงต้องดำเนินชีวิตภายใต้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด...