Beautykaow
"เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงของฉัน ต่อให้เธอคิดหนีไปก็ไร้ประโยชน์... เพราะฉันจะกอดเธอทุกวัน จะจูบเธอทุกคืน จะทำให้เธอหมดแรง... จนไม่มีปัญญาไปตอแยผ...