Lalanda (สุธาสินี)
วัทธิกร...ชีวิตคือกำไร การก่อตั้งบริษัทใหม่ต้องสะดุด เมื่องานยื่นซองประมูลชิ้นแรกถูกมือดีเข้าไปเจาะข้อมูลถึงถิ่น วัทธิกร เดินหน้าหาตัวเจ้าหัวขโมยเ...