Lalanda (สุธาสินี)
การเดินทางกลับบ้านเกิดอีกครั้งของ ศาสตรา เพื่อทวงสิ่งที่เป็นของตนโดยชอบธรรม บาดแผลเมื่อครั้งอดีตทำให้เขาแข็งแกร่ง ลึกลับเกินกว่าใครหยั่งถึง ความเก...