Lonely Star
...ไม่ว่ากาลเวลาจักผันผ่านไปเนิ่นนานเพียงใด หรือไม่ว่าเจ้าจะอยู่ ณ แห่งหนไหน ขอให้ดวงจิตของเจ้าที่ผูกติดกับข้า จงนำเจ้า ยอดรักของข้า กลับคืนมาสู่ ณ...