S.A.W.
หยางฉินเทียนถูกฆ่าตายในโลกมนุษย์ ผู้คุมจักรวาลเลือกที่จะส่งไปแก้สถานการณ์ในโลกของผู้ฝึกวรยุทธ์ เขาไม่ได้ไปตัวเปล่า แต่ได้พลังคล้ายเกมออนไลน์!! (กำลัง...