kIrAhImE
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ซึ่งถูกบิดเบือนไปตามเวลา ด้วยไม่มีบันทึกทางการเป็นรายลักษณ์อักษร แต่ยังสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยการร...