I-KYEOM
เมื่อสวรรค์ให้โอกาส 'เสวี่ยเหมย' ได้มีชีวิตใหม่อีกครั้ง พร้อมกับทดแทนทุกสิ่งที่นางไม่เคยได้รับ นางก็ขอบคุณมากแล้ว แต่...ต้องรวมถึงชายผู้เย...