Mingmada
**เปลี่ยนปกใหม่** เป็นปกอาซุ่น ลูกชายของพระเอกนางเอกค่ะ ทำปกน้องมาแล้ว ขอน้องขึ้นปกหน่อยนะคะ ^^ --ชุดรวม 2 เล่มจบ-- (เล่ม 1 + เล่ม 2 + ตอนพิเศษ) ...