P.S.HOPE
'เด็กหญิง' คนหนึ่ง เติบโตขึ้นอย่างสง่างาม วันเวลาพ้นผ่านเธอได้เจอกับเหตุการณ์มากมาย ทั้งเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นในปัจจุบัน... และความลับ...