Tatsuya Endo
เมื่อรับบอนด์สุนัขผู้หยั่งรู้อนาคต เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ ก็ ดูเหมือนโอเปอเรชั่น STRIX และชีวิตครอบครัวจะไปได้ สวย--- แต่อาเนียก็ต้องมาตกที่นั่งลำบากเ...