Little_Anri
เป็นจอมมารนั่งอยู่บนบัลลังก์ดี ๆ ไม่ชอบ 'กิสเซลล่า' กลับทิ้งงานหลบหนีมาปลูกผักอยู่ในชานเมืองมนุษย์เล็ก ๆ ใช้ชีวิตเกษียณ (ก่อนเวลา) อย่างสงบส...