Rain-at-Rose
กิ่งแก้วการะเกด เล่มหนึ่ง (ปกหน้า) จะกี่ชาติกี่ภพใด ตัวพี่จะรักเจ้า จะเฝ้าตามหายอดดวงชีวัน แม้นกายพี่นั้นมลาย กรุ่นกลิ่นบุหงาหอม สาบานรักเรามั่น...