อาริตา
เมื่อองค์เหนือหัวแห่งสะรีรันตาเรียกร้องบาเกาซึ่งเป็นเพียงเกาะเล็กๆให้ส่งหนึ่งในราชนารีสามคนมาเป็นของบรรณาการ ฉายบุหลัน ราชนารีองค์กลาง ผู้ซึ่งได้ชื่อว...