อาริตา
ช่วงเวลาที่ฉายบุหลันตัดสินใจลาจากบาเกา และออกเดินทางผญจภัยเป็นสลัดกับรายา เกาะบาเกะก็พบเจอกับภัยพิบัติครั้งใหญ่จากคลื่นยักษ์ องค์บิดาของราชนารีทั้งสาม...