อาริตา
บาปที่เขาไม่ได้ก่อทำให้ชีวิตเขาเอาดีแทบไม่ได้ เขากลายเป็นมาร...เขากลายเป็นคนชั่ว แต่เมื่อเขารู้จักความรัก...มารก็พลันกลับตัวกลับใจ เขาอยากเริ่มต้นใหม่...