D-Dora
การเดินไปทั่วโลกเพื่อเก็บกู้เบลดของ กงเยี่ยฟาง และ คาร์ล ยูริท ไลเทรส เริ่มขึ้นอีกครั้ง วันเวลาจากที่ได้พบกันครั้งแรกก็ล่วงเลยมาถึงครึ่งปี โชคชะตาชั...