D-dora
เมื่อตราผนึกประจำตระกูลถูกทำให้แตกออกเป็นเสี่ยง จนเศษเสี้ยวของตราเข้าไปสิ่งสู่ในสิ่งของต่างๆ เกิดอาวุธทางอานุภาพที่เรียกว่า ‘เบลด’ ขึ้นมา ตระกูลกงและไ...