LadyBlack
ในยุคสมัยที่ผู้คนยังเดินทางด้วยเกวียน ม้า เดินเท้า และลงเรือ ในโลกที่ไร้ซึ่งเวทมนตร์... นครแห่งการค้าฟลอเรนเซียคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราว หญิงสา...