Rain-at-Rose
เจ้าน้อยคำเป็นเพชรที่ผ่านการเจียระไนอย่างงดงามที่สุดเพื่อประดับบนยอดมงกุฎแห่งนวรัฐะ หากแต่เมื่อตระหนักถึงภาระที่วางลงบนบ่า เขาก็รู้ว่าเพชรร้าวอย่างเขา...