รตชา (กีรตี ชนา)
ศาสตร์และศิลป์สู่เส้นทางนักประพันธ์ แนวทางการเขียนนิยายฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่ประโยคแรกจนถึงบทสุดท้าย นำเสนอแนวทางการเขียนนวนิยายที่ รตชา นำมาจากประ...