FoxxTrot
ชาวคีทท์ในอาณาจักรเอลเม็ตมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับมังกรเฝ้าสมบัติในปราสาทร้าง ซึ่งอยู่ไกลออกไปในป่าลึก ว่ากันว่ามันดุร้ายและโปรดปรานสีสันของทองคำมากที่สุด...