Rain-at-Rose
Story : ตรึงใจ Illust : Kazahana Fiction นวรัฐะ ณ ที่แห่งรัก Book Design: เสี้ยวดอกขาว Size : B6 ถ้า 'พรหมลิขิต' มีจริง สิ่งนี้ก็คงเป็นพรหมลิข...