Meawparadise
เ ข า เ ห มื อ น น้ำ มั น เ ธ อ เ ห มื อ น กั บ ไ ฟ ยิ่งอยู่ใกล้กัน ยิ่งทวีความร้อนแรงจนเกิดเป็นความรักซึมลึก เพราะ ‘เอวา’ แอบรักเพื่อนสนิท และ ‘...