อาริตา
ผกามาลิน คือชื่อเธอ ผู้บอกตัวเองว่าแม้จะเกิดเป็นพืชไม้น้ำ แต่หาใช่จอก แหน สาหร่าย เธอขอเป็นดอกบัว แม้จะไม่บานเหนือน้ำ แต่ไม่ต่ำลงติดโคลนตม ขอเพีย...