พีริยา จำนงประสาทพร
เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ เดิมตีพิมพ์ลงนิตยสาร The New Asian Writing ของอินเดีย วิพากษ์ระบบคิดเรื่องนิพพานและสังสารวัฏในศาสนาพุทธ พร้อมด้วยบทสรุปเรื่องย่...