Lady Weiss
ภารกิจเปลี่ยนอดีตคราวนี้ โรซาเลียต้องเปลี่ยนเรื่องราวให้พ่อของไนเจลลัสมีชีวิตรอดแต่น่าเสียดายที่ภารกิจล้มเหลวไม่ต่างจากโลกเก่าที่ทั้งสองจากมา ทว่าความ...