Lady Weiss
เรื่องราวย้อนอดีตก่อนเกิดเหตุการณ์ในภาคแรกของ The Hero Who Failed ข้าคือผู้กล้าที่ทะลุมิติไปยังโลกคู่ขนาน โรซาเลีย โอเฟลี เด็กหญิงชาวบ้านที่ถูกเลือกใ...