GoNoGuide
เที่ยวรัฐ Mecklenburg Vorpommern ประเทศเยอรมนี ในภาษาอังกฤษจะเรียกรัฐนี้ว่า Mecklenburg West Pommeranian 4 เมืองที่อยู่ใกล้ทะเล เป็นเมืองตากอากาศ ...