Aniaris
นางกำนัลคุยเล่นคนสนิทตัวน้อยของฮองเฮาผู้ล่วงลับ กลับต้องมาตายลงเพราะรู้ถึงความไม่ชอบมาพากลในการสิ้นพระชนน์ของฮองเฮาแทน แต่ใครจะไปนึกกันว่านางจะฟื้นขึ้...