lonelyone
+++++INTRO++++++ “พวกแกกล้ามากนะที่คิดจะมาต่อกรกับคนอย่างฉันมันยังเร็วไปสำหรับพวกแกนะฮึๆ” “ไม่หรอกเธอก็แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆจะมา...