Nigiri-Sushi
WARNING : 18+ เรื่องนี้มีเนื้อหาหลายส่วนที่ไม่เหมาะสม เช่น มีการใช้ภาษากู-มึง มีฉากใช้คำพูดทำร้ายจิตใจ ฉากกลั่นแกล้ง ฉากกอด จูบขณะหลับ เป็นการกระทำทา...