Black Chip
หมายเหตุ * เคยตีพิมพ์กับสนพ.สื่อวรรณกรรม เปลี่ยนเฉพาะปก ปลายกระบี่ตวัดผ่าน นำมาซึ่ง...ความพ่ายแพ้ โฉมสะคราญควรคู่บุรุษ...ผู้หล่อเหล่า ทว่า... หาก...