กัลฐิดา
Love Bucket List หรือ รายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อความสัมพันธ์ที่ดี โพรเจกต์จบของนักษาปีสุดท้ายของสถาบันพัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์ เรียกโดยย่อว่า อา...