ภัสรสา
เจ็ดวันแห่งความมหัศจรรย์ ได้เชื่อมโยงสองเราเข้ากันไว้ จุดเริ่มต้นคือสายน้ำที่หลากไหล จุดสุดท้ายคือหัวใจที่ผูกพัน _________________________ ฉบ...