พันธุ์พเยีย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ฉันจะถีบตัวเองด้วยสติปัญญาเเละความสามารถ ฉันจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าความดีต่า...