Unpretty_No.9
เสียแม่บุญธรรมกะทันหันจนต้องมาอยู่กับคนไม่คุ้นเคยว่าแย่แล้ว แต่ที่แย่กว่านั้นคือการถูกคนในบ้านหลังใหม่เกลียดขี้หน้าเอา อันนาตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบา...