PattySweety
เพราะเหตุสุดวิสัยเลยคว้าเอาเด็กเร่ร่อนหน้าตาสกปรกมอมแมมมาจากข้างถังขยะ ก็ไม่รู้หรอกนะว่าเป็นใครมาจากไหน แล้วต้องการอะไร แต่จะมาอยู่ที่อู่ซ่อมรถที่มี...