V.Rondell
เมื่อหลีกหนีไม่พ้น ก็มีแต่ต้องเผชิญหน้าอย่างองอาจ อดีตที่ฟิวเรียซุกซ่อนไว้เริ่มโผล่มาก่อกวนความสงบในปัจจุบัน เธอต้องข่มกลั้นความกลัวเอาไว้และปกป้องทุ...