มัญชรี
นิรณาต้องเป็นคนสุดท้ายทีออกจากหมู่บ้านนั้น ท่ามกลางเสียงเรียกร้องของวิญญาณตายโหงเธอยังคงต้องอาศัยอยู่ในบ้านอย่างโดดเดี่ยววังเวง คนที่ตายในกองไฟล้ว...