Aniaris
เรื่องราวความรักบางเรื่องเริ่มขึ้นข้างนอกวัง ขณะที่เรื่องราวความรักบางเรื่องเริ่มขึ้นในวัง แต่ไม่ว่าจุดเริ่มต้นจะเป็นเช่นไร จุดหมายปลายทางล้วนไม่ต่า...