คิมหันต์ราตรี
“เจ้าขึ้นมาขี่หลังข้า ข้าจะพาเจ้าขี่หลังกลับวัง” “ไม่เป็นไร ข้าเดินกลับเองได้ หรือไม่ก็เรียกเกี้ยวกลับก็ได้” ข้าโบกมือไปมา ...