ฉัตรฉาย
เพราะพ่อของ 'พราวมุก' สละชีวิตช่วยเหลือประมุขของบ้าน 'ศุจินทรา' เอาไว้ อีกฝ่ายจึงรับอุปการะเธอกับแม่ด้วยการให้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้าน...