CHANA
“...เมื่ออเลสซานโดร อัล คาโปนเสียชีวิต กระสุนนั้นจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ยืนยันตำแหน่งก็อดฟาร์เธอร์ พวกเขาเรียกมันว่า...” “กระส...