ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
หนังสือ “ภาวะผู้นำ” เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้ศึกษาและผู้สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับ ผู้บริหาร ผู้นำ ภาวะผู้นำ ทฤษฎีภาวะผู้นำ ภาวะผู...