ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
หนังสือ “บริหารจัดการความขัดแย้ง คุณทำได้” เล่มนี้ ผู้เขียนได้นำเสนอในประเด็นสำคัญ ไว้ดังนี้ ความขัดแย้งคืออะไร การแสดงพฤติกรรมเมื่อมีควา...