Season Cloud
แอมะซอน ป่าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกำลังรอการมาถึงของกลุ่มอาร์ติเติล แต่การจะไปยัง ‘ป่ามรกต’ ในเนื้อเรื่องได้ ตรินและพรรคพวกจำเป็นต้องใช้หนังสื...