Don and Nancy Failla
ถ้าท่านดูแลสินทรัพย์ของท่านได้ดี สินทรัพย์นั้นก็จะให้ผลผลิตดีน่าชื่นใจ การตลาดเครือข่ายไม่ใช่ธุรกิจรวยเร็วรวยลัด จงลงทุนในความสัมพันธ์ ‘ความ...