ประดับดิน
เกิดใหม่ครั้งนี้สิ่งที่ต้องการ คือ ความเรียบง่าย สุขตามสถานะ